Funkcje kontroli wewnętrznej

Prawidłowo sprawowana kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie powinna spełniać następujące funkcje: informacyjną – celem tej kontroli jest bieżące dostarczanie kierownictwu informacji i danych niezbędnych do zarządzania przedsiębiorstwem. profilaktyczną – zapobiega niepożądanym zjawiskom w firmie, instruktażową i doradczą – wskazuje, instruuje, udziela wskazówek i wyjaśnień poprzez dostarczanie prawidłowych informacji, wskazuje metody właściwego Czytaj dalej

Realizacja prawa, a stosowanie prawa na przykładzie prawa administracyjnego

Wszystko co robi administracja musi być oparte na prawie. Jest to realizacja prawa administracyjnego. Stosowanie prawa przez administrację polega na konkretyzowaniu normy generalnei i abstrakcyjnej w normę indywidualną i konkretną. Sądy administracyjne też stosują prawo, też konkretyzują normy w stosunku do indywidualnego adresata. Stosowanie prawa jest pojęciem węższym od realizowania Czytaj dalej

Etapy kontroli wewnętrznej

Kontrola wewnętrzna składa się z pięciu powiązanych ze sobą procesów są to: 1. Środowisko kontroli, które determinuje charakter organizacji. Wpływa ono na świadomość kontroli zatrudnionych osób. Ustanawiając dyscyplinę i strukturę stanowi podstawę wszystkich innych elementów kontroli wewnętrznej. Pośród czynników środowiska kontroli wyróżnia się uczciwość, wartości etyczne i kompetencje pracowników danej Czytaj dalej

Zasady działania audytu wewnętrznego

W Międzynarodowych Standardach Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego wydanych w 2001 roku przez Instytut Audytorów Wewnętrznych[1] zdefiniowano audyt wewnętrzny jako działalność niezależną, obiektywnie zapewniającą i doradczą, której celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej organizacji. Pomaga on organizacji w osiąganiu jej celów poprzez systematyczne i zdyscyplinowane podejście do oceny i Czytaj dalej

Kontrola finansowa – ciąg dalszy opowieści

Ustawodawca zakłada, iż gospodarka finansowa samorządu terytorialnego oparta jest na środkach publicznych. Towarzyszy jej więc kontrola, w tym kontrola finansowa wykorzystania tych środków przez organy administracyjne, pracowników jednostek samorządu terytorialnego, jak i osoby odpowiedzialne za gospodarkę środkami publicznymi.[1] Kontrola wewnętrzna została tymczasowo ograniczona przez ustawę jedynie do kontroli finansowej, ale Czytaj dalej

Kontrola finansowa – co to jest?

Kontrola finansowa jest rodzajem kontroli wyodrębnionym ze względu na jej przedmiot. W ujęciu teoretycznym przedmiotem kontroli finansowej są zjawiska i procesy finansowe. Kontrola finansowa służy badaniu prawidłowości gospodarki finansowej zarówno w sektorze publicznym, jak i niepublicznym.[1] Jej pojęcie zaczęło obowiązywać w dniu 1 stycznia 2002 r. wraz z wejściem w Czytaj dalej

Przesłanki zawarcia ugody w postępowaniu administracyjnym

1. Sprawa administracyjna załatwiana jest w formie decyzji administracyjnej musi być zawisła przed organem administracji publicznej – porozumienie co do treści ugody i jej zawarcia przed wszczęciem postępowania albo bez wszczęcia postępowania nie wywołują skutków prawnych. Ugoda może być zawarta: wyłącznie w sprawie administracyjnej załatwianej w formie decyzji administracyjnej ugoda Czytaj dalej

Rozwój postępowania administracyjnego w Polsce

Troszkę historii przyda się każdemu, więc startujemy z historią postępowania administracyjnego. Polska należała do tych nielicznych państw, które już w okresie między wojennym skodyfikowały całą procedurę administracyjną. Składały się na nią: rozporządzenie Prezydenta RP z 22 marca 1928 roku o postępowaniu administracyjnym rozporządzenie Prezydenta RP z 22 marca 1928 roku Czytaj dalej

Prawo administracyjne – wstęp do tematu

Dzisiejszy wpis postanowiliśmy poświęcić na wyjaśnienie pojęcia prawo administracyjne. Jest to prawo regulujące administrację publiczną. Definicja tego wyrażenia uzalezniona jest od sposobu pojmowania podmiotowo – to pewna struktura podmiotów, które administrują. Przedmiotowo (funkcjonalnie) polega na realizowaniu ustaw. Władcza lub niewładcza Państwowa to jest równoznaczne z administracją publiczną w tych ramach Czytaj dalej

Zjawisko ucieczki administracji od formy decyzji

Od decyzji organu administracji publicznej przysługuje środek prawny jakim jest odwołanie do organu szczebla wyższego (drugiej instancji) chyba, że ustawa stanowi inaczej. Administracja często aby do owego odwołania nie doszło wydaje akty, które swą formą nie przypominają decyzji – nazywa się ono ucieczką od formy decyzji i ma na celu Czytaj dalej