Zjawisko ucieczki administracji od formy decyzji

Od decyzji organu administracji publicznej przysługuje środek prawny jakim jest odwołanie do organu szczebla wyższego (drugiej instancji) chyba, że ustawa stanowi inaczej. Administracja często aby do owego odwołania nie doszło wydaje akty, które swą formą nie przypominają decyzji – nazywa się ono ucieczką od formy decyzji i ma na celu zamknięcie możliwości odwołania.

NSA (Naczelny Sąd Administracyjny) w swym orzecznictwie aby ukrócić tego typu praktyki stwierdziła, że aby można było mówić o decyzji administracyjnej od której służy odwołanie musi ona zawierać 4 elementy:

  1. oznaczenie organu wydającego
  2. oznaczenie strony lub stron
  3. rozstrzygnięcie
  4. podpis osoby upoważnionej (z danego organu)

W skrócie kto, co, komu, podpis.

Zjawisko ucieczki powoduje, iż akt wydany w innej formie niż decyzja administracyjna, mimo iż skutkuje prawnie nie może zostać zaskarżony do innego organu.

Komentarze są wyłączone.