Rodzaje kontroli wewnętrznej

Rozróżnia się następujące rodzaje kontroli: –        kontrole systematyczne – przeprowadzane stale i równocześnie z innymi czynnościami kontrolnymi oraz kontrole okresowe dokonywane w pewnych odstępach czasu, niezależnie od prawidłowości pracy, prowadzące do ustalenia stanu i sytuacji w określonej dziedzinie, –        kontrole pełne dotyczące całokształtu działalności danego wydziału oraz kontrole problemowe obejmujące Czytaj dalej

Funkcje kontroli wewnętrznej

Prawidłowo sprawowana kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie powinna spełniać następujące funkcje: informacyjną – celem tej kontroli jest bieżące dostarczanie kierownictwu informacji i danych niezbędnych do zarządzania przedsiębiorstwem. profilaktyczną – zapobiega niepożądanym zjawiskom w firmie, instruktażową i doradczą – wskazuje, instruuje, udziela wskazówek i wyjaśnień poprzez dostarczanie prawidłowych informacji, wskazuje metody właściwego Czytaj dalej

Etapy kontroli wewnętrznej

Kontrola wewnętrzna składa się z pięciu powiązanych ze sobą procesów są to: 1. Środowisko kontroli, które determinuje charakter organizacji. Wpływa ono na świadomość kontroli zatrudnionych osób. Ustanawiając dyscyplinę i strukturę stanowi podstawę wszystkich innych elementów kontroli wewnętrznej. Pośród czynników środowiska kontroli wyróżnia się uczciwość, wartości etyczne i kompetencje pracowników danej Czytaj dalej