Rodzaje kontroli wewnętrznej

Rozróżnia się następujące rodzaje kontroli: –        kontrole systematyczne – przeprowadzane stale i równocześnie z innymi czynnościami kontrolnymi oraz kontrole okresowe dokonywane w pewnych odstępach czasu, niezależnie od prawidłowości pracy, prowadzące do ustalenia stanu i sytuacji w określonej dziedzinie, –        kontrole pełne dotyczące całokształtu działalności danego wydziału oraz kontrole problemowe obejmujące Czytaj dalej

Przedmiot kontroli finansowej

Mechanizmy kontrolne są niezbędne do zapewnienia sprawnego funkcjonowania każdej organizacji, dlatego też istnieją także we wszystkich jednostkach sektora finansów publicznych. Nowelizacja ustawy o finansach publicznych wprowadziła ujednolicenie regulacji związanych z kontrolą wewnętrzną, a co za tym idzie – dopasowanie polskiej terminologii do terminologii międzynarodowej. Kontrola finansowa rozumiana jest przede wszystkim Czytaj dalej

Funkcje kontroli wewnętrznej

Prawidłowo sprawowana kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie powinna spełniać następujące funkcje: informacyjną – celem tej kontroli jest bieżące dostarczanie kierownictwu informacji i danych niezbędnych do zarządzania przedsiębiorstwem. profilaktyczną – zapobiega niepożądanym zjawiskom w firmie, instruktażową i doradczą – wskazuje, instruuje, udziela wskazówek i wyjaśnień poprzez dostarczanie prawidłowych informacji, wskazuje metody właściwego Czytaj dalej

Etapy kontroli wewnętrznej

Kontrola wewnętrzna składa się z pięciu powiązanych ze sobą procesów są to: 1. Środowisko kontroli, które determinuje charakter organizacji. Wpływa ono na świadomość kontroli zatrudnionych osób. Ustanawiając dyscyplinę i strukturę stanowi podstawę wszystkich innych elementów kontroli wewnętrznej. Pośród czynników środowiska kontroli wyróżnia się uczciwość, wartości etyczne i kompetencje pracowników danej Czytaj dalej

Kontrola finansowa – ciąg dalszy opowieści

Ustawodawca zakłada, iż gospodarka finansowa samorządu terytorialnego oparta jest na środkach publicznych. Towarzyszy jej więc kontrola, w tym kontrola finansowa wykorzystania tych środków przez organy administracyjne, pracowników jednostek samorządu terytorialnego, jak i osoby odpowiedzialne za gospodarkę środkami publicznymi.[1] Kontrola wewnętrzna została tymczasowo ograniczona przez ustawę jedynie do kontroli finansowej, ale Czytaj dalej

Kontrola finansowa – co to jest?

Kontrola finansowa jest rodzajem kontroli wyodrębnionym ze względu na jej przedmiot. W ujęciu teoretycznym przedmiotem kontroli finansowej są zjawiska i procesy finansowe. Kontrola finansowa służy badaniu prawidłowości gospodarki finansowej zarówno w sektorze publicznym, jak i niepublicznym.[1] Jej pojęcie zaczęło obowiązywać w dniu 1 stycznia 2002 r. wraz z wejściem w Czytaj dalej

Definicja kontroli

Pojęcie kontroli może być bardzo różnie definiowane i ujmowane. Należy pamiętać, że nie jest ona nigdy pojęciem abstrakcyjnym. Zawsze funkcjonuje w określonym układzie i zależna jest od zmian w nim zachodzących. Na kontrolę ogromny wpływ wywiera m.in. organizacja i sposoby działania aparatu państwowego, ale obok tego można wymienić wiele innych Czytaj dalej

Historia kontroli – ogólnie

Samo pojęcie kontroli nie jest zjawiskiem nowym i nieznanym. Jego znaczenie dla dobrego funkcjonowania państwa zostało uzasadnione już przez starożytnych myślicieli i docenione przez władców. Słowo „kontrola” wywodzi się z dwóch głównych źródeł, a mianowicie z tradycji francuskiej oraz brytyjskiej. We Francji i na kontynencie wywodzi się ze słowa le Czytaj dalej