Przesłanki zawarcia ugody w postępowaniu administracyjnym

1. Sprawa administracyjna załatwiana jest w formie decyzji administracyjnej musi być zawisła przed organem administracji publicznej – porozumienie co do treści ugody i jej zawarcia przed wszczęciem postępowania albo bez wszczęcia postępowania nie wywołują skutków prawnych. Ugoda może być zawarta: wyłącznie w sprawie administracyjnej załatwianej w formie decyzji administracyjnej ugoda Czytaj dalej