Przesłanki zawarcia ugody w postępowaniu administracyjnym

1. Sprawa administracyjna załatwiana jest w formie decyzji administracyjnej musi być zawisła przed organem administracji publicznej – porozumienie co do treści ugody i jej zawarcia przed wszczęciem postępowania albo bez wszczęcia postępowania nie wywołują skutków prawnych. Ugoda może być zawarta:

  • wyłącznie w sprawie administracyjnej załatwianej w formie decyzji administracyjnej
  • ugoda musi być zawarta wyłącznie w czasie trwania postępowania administracyjnego

2. W sprawie biorą udział co najmniej dwie strony, których interes prawny lub obowiązek jest tego rodzaju, że dopuszcza pomiędzy nimi pertraktacje i ustępstwa co do wyniku sprawy – za ugodowym załatwieniem sprawy przemawia charakter sprawy administracyjnej, który może być przedmiotem ugody, czyli są to sprawy, w których strony mają sporne interesy. Ugoda dotyczy sytuacji materialnej stron, a zatem nie jest dopuszczalne zawarcie ugody pomiędzy stroną a podmiotem na prawach strony.

3. Zawarcie ugody przyczyni się do uproszczenia lub przyśpieszenia postępowania – uproszczenie dotyczyć może jedynie czynności pertraktacji między stronami co do wyważenia słusznego interesu w sprawie, co też podlega kontroli. Przyśpieszenie – ugodowe załatwienie sprawy może się przyczynić do przyśpieszenia ostatecznego załatwienia sprawy administracyjnej

4. Ugodowemu załatwieniu sprawy nie sprzeciwia się przepis prawa – zawarcie ugody nie będzie obejściem szczególnych wymagań stawianych rozstrzygnięciu sprawy z racji obowiązku współdziałania organów administrujących

5. Ugoda nie jest wyłączona z mocy przepisów odrębnych – organ musi zawsze ustalić czy przepis szczególny nie wyłącza dopuszczalności zawarcia ugody

6. Treść ugody nie narusza wymagań wymagań interesu społecznego lub słusznego interesu stron

7. Skutki prawne oświadczenia stron o zamiarze zawarcia ugody. Przesłanką dopuszczalności ugody jest zgodna wola stron. Organ po złożeniu zgodnego oświadczenia stron ma następujące obowiązki

  • odracza wydanie decyzji
  • wyznacza stronom termin do zawarcia ugody

 

 

 

2 myśli nt. „Przesłanki zawarcia ugody w postępowaniu administracyjnym