Prawo administracyjne – wstęp do tematu

Dzisiejszy wpis postanowiliśmy poświęcić na wyjaśnienie pojęcia prawo administracyjne.

Jest to prawo regulujące administrację publiczną. Definicja tego wyrażenia uzalezniona jest od sposobu pojmowania

 1. podmiotowo – to pewna struktura podmiotów, które administrują. Przedmiotowo (funkcjonalnie) polega na realizowaniu ustaw.
 2. Władcza lub niewładcza
 3. Państwowa to jest równoznaczne z administracją publiczną w tych ramach dzielimy ją na rządową i samorządową, niepaństwową (samorządową)

Podstawowymi cechami prawa administracyjnego są:

– prawo administracyjne jest prawem publicznym (bezwzględnie obowiązującym w całości) Ius cogens trochę inny niż w prawie cywilnym. Dla organów administracji publicznej bezwzględne obowiązywanie tworzy również obowiązek działania (obowiązek realizacji przepisu)

– prawo administracyjne jest niesporne. Jedna strona z drugą nie wchodzi w kwestie sporne, a organ inny arbitralnie rozstrzyga. Sądy administracyjne stwierdzają obiektywnie czy dana decyzja była zgodna z prawem czy nie. To nie jest typowy spór. Stwierdzenie obowiązywania bądź nie.

– Prawo administracyjne ustala treść zachowań adresatów 2 sposobami:

 • norma może ustalać treść zachowania w sposób bezpośredni ( np. obowiązek szkolny z samej ustawy)
 • norma może ustalać treść zachowania w sposób pośredni. Norma sama nie zaczyna obowiązywać adresata. Norma musi być skonkretyzowana przez działania administracji publicznej.

Merytoryczne zróżnicowanie norm:

 1. normy zadaniowe – określają zadania i cele do wykonania, które będą wypełnianie w ramach kompetencji administracji
 2. normy kompetencyjne – przyznają pewne kompetencje organom administracji publicznej (bardziej szczegółowa niż norma zadaniowa)
 3. normy ustrojowe
 4. normy prawa materialnego
 5. normy procesowe, które służą realizacji norm prawa materialnego

Prawo administracyjne dzielimy na:

 • ustrojowe (kto działa? administruje)
 • materialne (co robi? co jest przedmiotem?)
 • procesowe ( jak to robi? w jakim trybie?)

Rodzaje sankcji stosowanych w prawie administracyjnym:

 • kierowane do wewnątrz – sankcje nadzorcze
 • kierowane do innych odbiorców – sankcje zewnętrzne
 • sankcje specjalne – polegające na przykład na pozbawieniu kogoś uprawnień lub nałożenie dodatkowych zobowiązań
 • sankcje odszkodowawcze

Komentarze są wyłączone.