Cztery elementy stosunku administracyjnoprawnego

Dzisiejszy wpis postara się przybliżyć elementy jakie muszą zaistnieć by móc powiedzieć, że mamy do czynienia ze stosunkiem administracyjnoprawnym. Podmiot Przedmiot Sposoby powstania i ustania Rodzaje Ad. 1 Podmiot W stosunku administracyjnoprawnym występują dwa podmioty. Po jednej stronie musi być podmiot administrujący, ktoś kto reprezentuje państwo.. W doktrynie występuje spór Czytaj dalej

Pojęcia narzędzia prawa administracyjnego – stosunek administracyjnoprawny

Dla potrzeb wyjaśnienia związków pomiędzy dwoma sferami, administracją publiczną, a sferą zewnętrzną stworzono pojęcia narzędzia. Dziś omówimy jedno z nich Stosunek administracyjnoprawny. Pojęcie to wypracowane zostało przez teorię prawa. Stosunek prawny musi być oparty o jakąś normę prawną. Musi także dotyczyć przynajmniej dwóch podmiotów. Jest tak zbudowany, że daje tym Czytaj dalej

Realizacja prawa, a stosowanie prawa na przykładzie prawa administracyjnego

Wszystko co robi administracja musi być oparte na prawie. Jest to realizacja prawa administracyjnego. Stosowanie prawa przez administrację polega na konkretyzowaniu normy generalnei i abstrakcyjnej w normę indywidualną i konkretną. Sądy administracyjne też stosują prawo, też konkretyzują normy w stosunku do indywidualnego adresata. Stosowanie prawa jest pojęciem węższym od realizowania Czytaj dalej

Przesłanki zawarcia ugody w postępowaniu administracyjnym

1. Sprawa administracyjna załatwiana jest w formie decyzji administracyjnej musi być zawisła przed organem administracji publicznej – porozumienie co do treści ugody i jej zawarcia przed wszczęciem postępowania albo bez wszczęcia postępowania nie wywołują skutków prawnych. Ugoda może być zawarta: wyłącznie w sprawie administracyjnej załatwianej w formie decyzji administracyjnej ugoda Czytaj dalej

Rozwój postępowania administracyjnego w Polsce

Troszkę historii przyda się każdemu, więc startujemy z historią postępowania administracyjnego. Polska należała do tych nielicznych państw, które już w okresie między wojennym skodyfikowały całą procedurę administracyjną. Składały się na nią: rozporządzenie Prezydenta RP z 22 marca 1928 roku o postępowaniu administracyjnym rozporządzenie Prezydenta RP z 22 marca 1928 roku Czytaj dalej

Prawo administracyjne – wstęp do tematu

Dzisiejszy wpis postanowiliśmy poświęcić na wyjaśnienie pojęcia prawo administracyjne. Jest to prawo regulujące administrację publiczną. Definicja tego wyrażenia uzalezniona jest od sposobu pojmowania podmiotowo – to pewna struktura podmiotów, które administrują. Przedmiotowo (funkcjonalnie) polega na realizowaniu ustaw. Władcza lub niewładcza Państwowa to jest równoznaczne z administracją publiczną w tych ramach Czytaj dalej

Zjawisko ucieczki administracji od formy decyzji

Od decyzji organu administracji publicznej przysługuje środek prawny jakim jest odwołanie do organu szczebla wyższego (drugiej instancji) chyba, że ustawa stanowi inaczej. Administracja często aby do owego odwołania nie doszło wydaje akty, które swą formą nie przypominają decyzji – nazywa się ono ucieczką od formy decyzji i ma na celu Czytaj dalej

E-administracja

11 maja 2014 r. weszły w życie ważne zmiany ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Zmienia się nie tylko ustawę o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ale również Kodeks postępowania administracyjnego, ordynację podatkową, ustawę o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. To kolejny etap budowania spójnego systemu, którego celem Czytaj dalej

Pojęcie postępowania administracyjnego

Celem postępowania administracyjnego jest przyznanie uprawnienia lub nałożenie obowiązku. Postępowanie administracyjne jest to ciąg czynności organu administrującego, innych podmiotów i uczestników postępowania mające na celu rozpatrzenie i rozstrzygnięcie indywidualnej sprawy administracyjnej przez wydanie decyzji oraz weryfikację tej decyzji. Wyróżniamy 3 stadia postępowania: wszczęcie postępowania – na wniosek, z urzędu stadium Czytaj dalej

Jak przeprowadzić referendum lokalne?

Referendum lokalne: Sposoby bezpośredniego oddziaływania na samorząd terytorialny Wybory Referendum Skargi, wnioski – na decyzje organów samorządowych   * Skarga– nie dotyczy sprawy indywidualnej, składa się ja na coś co działo się wcześniej   Referendum lokalne: Cel: wyrażenie przez mieszkańców wiążącego dla organów stanowiących stanowiska w jakiejś sprawie. Pomijamy tu Czytaj dalej