Pojęcia narzędzia prawa administracyjnego – stosunek administracyjnoprawny

Dla potrzeb wyjaśnienia związków pomiędzy dwoma sferami, administracją publiczną, a sferą zewnętrzną stworzono pojęcia narzędzia. Dziś omówimy jedno z nich

Stosunek administracyjnoprawny. Pojęcie to wypracowane zostało przez teorię prawa. Stosunek prawny musi być oparty o jakąś normę prawną. Musi także dotyczyć przynajmniej dwóch podmiotów. Jest tak zbudowany, że daje tym podmiotom wobec siebie obowiązki i uprawnienia.

Definicja (prof  F. Longchamps)

Stosunek administracyjnoprawny istnieje wtedy gdy prawo administracyjne ma dla dwóch podmiotów takie znaczenie, że w określonych warunkach sytuacja prawna jednego podmiotu jest połączona w pewien sposób z sytuacją prawną drugiego podmiotu. Definicja ta nie podaje stwierdzeń obowiązek i uprawnienie, mowa jest natomiast o sytuacji prawnej.

Komentarze są wyłączone.