Wygaśnięcie decyzji

Dzisiejszy wpis poświęcimy wygaśnięciu decyzji.Organ administracji publicznej, który wydał decyzję w I instancji stwierdza jej wygaśnięcie jeżeli:

  1. stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje przepis prawa (przepis ten nie zmienia istniejącego stanu prawnego, odsyła do przepisów szczególnych, nakazujących stwierdzenie wygaśnięcia mocy prawnej decyzji) albo gdy leży to w interesie społecznym lub w interesie strony. Bezprzedmiotowość należy wiązać z brakiem podmiotu lub przedmiotu stosunku prawnego. Brak podmiotu np. śmierć strony lub rozwiązanie jednostki organizacyjnej będącej stroną, utrata przez stronę kwalifikacji do wykonywania uprawnień. Brak przedmiotu np. gdy w decyzji rozstrzygnięto odnośnie do praw lub obowiązków dotyczących rzeczy, co do których w wyniku ich zniszczenia lub istotnego przekształcenia tego prawa lub obowiązku.
  2. została wydana z zastrzeżeniem dopełnienia przez stronę określonego warunku, a strona nie dopełniła warunku (warunek rozwiązujący, uzależniający skutki prawne decyzji od zdarzenia przyszłego i niepewnego.

Organ stwierdzający wygaśnięcie decyzji jest obowiązany przeprowadzić postępowanie rozpoznawcze zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego o postępowaniu w I instancji. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji następuje przez wydanie decyzji, która może być poddana weryfikacji w toku instancji na skutek odwołania strony.

Komentarze są wyłączone.