W skrócie o podatku leśnym

Postaram się w skrócie w dzisiejszym wpisie przedstawić najważniejsze elementy podatku leśnego. Informacje te powinny być przydatne dla każdego początkującego właściciela leśnego 🙂 Ten specyficzny podatek reguluje ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. 2002 Nr 200 poz. 1682)

Podatkowi podlegają lasy z wyjątkiem tych przeznaczonych na inną działalność.  Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

Podatnikami są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, które są

  1. właścicielami lasów
  2. posiadaczami samoistnymi lasów
  3. użytkownikami wieczystymi lasów.

Podstawę opodatkowania jest powierzchnia wyrażona w hektarach. Podatek wynosi równowartość pieniężną 0,220 metrów sześciennych drewna pomnożoną przez posiadane hektary.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Podatek swój opłacamy u wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Komentarze są wyłączone.