Postępowanie wstępne przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym

Dziś postanowiliśmy opisać pokrótce co dzieje się ze skargą na postępowanie administracyjnego, która trafia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.Następuje skompletowanie akt niezbędnych do rozpoznania sprawy, które jest niezbędne do ustalenia dopuszczalności podjęcia postępowania w sprawie. Po otrzymaniu skargi na akt lub czynność (bezczynność) organu wykonującego administracji publicznej i skompletowaniu akt przewodniczący bada skargę. Gdy skarga jest dotknięta brakami, które można usunąć, wzywa stronę skarżącą do ich usunięcia w terminie. Bada zdolność sądową i procesową stron i w razie stwierdzenia braku kieruje sprawę na posiedzenie niejawne. Bada dopuszczalność skarbi i w razie ustalenia wstępnego jej niedopuszczalności kieruje sprawę na posiedzenie niejawne.
Na posiedzeniu niejawnym sąd bada:

1. niedopuszczalność skargi – jej przyczyny mogą być przedmiotowe lub podmiotowe.

Przedmiotowe – sprawa będąca przedmiotem skargi nie należy do właściwości sądu administracyjnego.
Podmiotowe – złożona przez podmiot nie mający legitymacji do złożenia skargi.

2. zachowanie terminu do wniesienia skargi – uchybienie terminu, jeżeli nie został przywrócony, powoduje odrzucenie skargi.
3. czy uzupełniono w wyznaczonym terminie braki formalne skargi.

Sąd odrzuci skargę jeżeli w wyniku przeprowadzonego badania ustali wystapienie jednej z przeszkód uniemożliwiających nadanie skardze dalszego biegu – wydaje wtedy postanowienie o odrzuceniu. Jeżeli sąd ustali, że nie ma podstaw do odrzucenia skargi, sprawę kieruje się do rozpoznania.

Komentarze są wyłączone.