E-Usługi

Nasze państwo świadczy obywatelom coraz więcej e-usług: wiele spraw można więc załatwić przez internet, bez chodzenia do urzędu. Można tak zapłacić podatki albo rozpocząć działalność gospodarczą. Można też załatwiać sprawy lokalne, dzięki e-usługom udostępnianym przez samorządy. To wszystkie jest jednak rozproszone, dlatego trudno się czasem zorientować, gdzie i co można załatwić. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji chce to jednak zmienić, by obywatel nie musiał się zastanawiać, gdzie szukać potrzebnych usług, i uczyć cię się różnych systemów informatycznych.
W zakresie rozliczania podatków i obsługi celnej mamy już:

 • elektroniczne rozliczenie podatku PIT (usługa dostępna w serwisie Ministerstwa Finansów – ministerstwo prowadzi też akcję Szybki PIT – serwis ułatwiający składanie PIT-ów znajduje się pod adresem: www.szybkipit.pl)
 • elektroniczne rozliczenie podatku CIT (usługa dostępna w serwisie Ministerstwa  Finansów)
 • e-cło (usługa dostępna w serwisie www.e-clo.pl),
 • obsługa obrotu towarowego w tranzycie

Ministerstwo obiecuje nam, że wkrótce uruchomi:

 • elektroniczny dostęp do informacji podatkowych;
 • komunikację elektroniczna z podatnikiem za pomocą Portalu Podatkowego
 • spójny system podatkowy:
 • e-deklaracje podatkowe i e-podania,
 • dostęp do informacji podatkowych online,
 • umożliwienie wymiany danych podatkowych między administracją skarbową a innymi urzędami
 • umożliwienie przekazywania, przechowywania i przetwarzania deklaracji podatkowych i podań w postaci elektronicznej;
 • spójny system dla polskiej administracji celnej;
 • zgłoszenie celne w ramach jednego okienka.

W zakresie działalności gospodarczej, w tym zamówieniach publicznych
Mamy już następujące rozwiązania:

 • CEIDG – rejestracja działalności gospodarczej (dostępna w serwisie ceidg.gov.pl
 • rejestracja spółki z o.o. w KRS w jeden dzień na podstawie e-wniosku (dostępna w serwisie ems.ms.gov.pl)
 • rejestracja w KRS bez zaświadczenia o niekaralności (Krajowy Rejestr Karny i KRS przekazują sobie informacje)
 • REGON – obsługa przedsiębiorców,
 • GUS – obsługa sprawozdawczości statystycznej (usługa w serwisie GUS),
 • Liczne usługi na platformach regionalnych (np. w serwisie Wrota Podlasia czy w serwisie Wrota Małopolski)
 • aukcje i licytacje elektroniczne
 • przy odwołaniach – komunikacja z Krajową Izbą Odwoławczą przez e-skrzynkę podawczą (w serwisie Urzędu Zamówień Publicznych)

Ministerstwo obiecuje nam:

 • pełna obsługę spraw związanych z działalnością gospodarczą osób fizycznych i osób prawnych w modelu „jednego okienka/one stop shop”
 • wystawianie elektronicznych faktur dla administracji
 • komunikację elektroniczna z podatnikiem za pomocą Portalu Podatkowego
 • pełny elektroniczny wgląd w akta spraw podatkowych
 • obsługę prowadzenia działalności gospodarczej – rozpoczęcie reglamentowanej działalności gospodarczej (np. poprzez uzyskanie licencji, koncesji, zezwolenia, wpis do rejestru);
 • integrację z e-zamówieniami publicznymi
 • składanie e-dokumentacji przetargowej
 • dokumentowanie przebiegu postępowania na bieżąco
 • transparentny system e-zamówień publicznych pozwalający m.in. na przekazywanie dokumentów i składanie e-ofert zabezpieczonych przed nieuprawnionym otwarciem
 • usługę zamieszczania ogłoszeń w. Biuletynie Zamówień Publicznych, Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz stronie internetowej zamawiającego, np. w Biuletynie Informacji Publicznej;

W zakresie spraw administracyjnych i spraw obywatelskich jest do zrobienia najwięcej. W zasadzie obecnie ministerstwo administracji i cyfryzacji może pochwalić się wykonaniem:

 • E-usługi samorządów na platformach regionalnych, w serwisach samorządów, a częściowo za pomocą profilu zaufanego ePUAP (ten ostatni dostępny jest pod adresem serwis epuap.gov.pl),
 • Sprawdzanie statusu wniosku paszportowego online,
 • Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców CEPiK- centralna baza danych o pojazdach, ich właścicielach, a także osobach, które utraciły prawo jazdy (informacja o tym, jak można korzystać z bazy, jest pod tym linkiem: www.coi.gov.pl/uslugi/cepik).

Obiecywane natomiast jest wykonanie szeregu działań mających na celu usprawnienie i ułatwienie obywatelom załatwiania spraw:

 • umożliwienie wydawania e-zaświadczeń o prawie do głosowania i aktu pełnomocnictwa do głosowania a także elektroniczne udostępnienie spisu wyborców i umożliwienie elektronicznego złożenia zgłoszenia w sprawie glosowania korespondencyjnego,
 • umożliwienie załatwiania spraw dotyczących dowodu osobistego, PESEL, rejestracji stanu cywilnego niezależnie od miejsca zamieszkania.
 • usługa umawiania przez internet wizyty w urzędzie w celu załatwienia danej sprawy,
 • e-certyfikaty (akty urodzeń, zgonu lub zawarcia małżeństwa) – a docelowo likwidacja przepisów, które wymagają od obywatela przedstawiania tych dokumentów – skoro sami urzędnicy mogą mieć do nich dostęp, a w kolejnym etapie – ewentualna likwidacja aktów stanu cywilnego,
 • umożliwienie przedsiębiorcom, dzięki systemowi PESEL, weryfikacji niektórych danych osób fizycznych, ze szczególnym uwzględnieniem banków i instytucji finansowych, ubezpieczycieli, firm telekomunikacyjnych, dostawców energii elektrycznej i gazu oraz niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • usługi Business Intelligence (BI) umożliwiające dokonywanie wieloaspektowych analiz, np. zjawisk demograficznych, wykrywania anomalii w rejestrowanych danych itp.,
 • łatwy dostęp do informacji z centralnej ewidencji: e-informacje o pojeździe, w tym o jego historii, o liczbie punktów karnych, płacenie mandatu przez internet, system powiadamiania o zbliżającym się badaniu technicznym, ważności prawa jazdy itd.,
 • rozwój inteligentnych systemów transportowych (np. powiadamiających, co się dzieje na następnym etapie drogi),
 • elektroniczny system poboru opłat drogowych,
 • udostępnianie na terenach aglomeracji miejskich informacji i danych o warunkach ruchu na sieci ulic, warunkach atmosferycznych, zdarzeniach drogowych, robotach drogowych, wolnych miejscach postojowych,
 • elektroniczne opłacenia mandatu za wykroczenie drogowe,
 • uzyskanie informacji o ośrodku szkolenia kierowców i instruktorze,
 • przypomnienia za pomocą poczty elektronicznej lub SMS, np.: o zbliżającym się terminie badań technicznych, zawarcia umowy OC, ważności prawa jazdy itp..

Komentarze są wyłączone.