Zagadnienia wstępne regulaminu

W poprzednim wpisie postanowiliśmy zająć się regulaminem usług internetowych  Dziś spróbujemy omówić zagadnienia wstępne jakie powinny się w regulaminie znaleźć.

w miejscu tym najczęściej umieszcza się nazwę usług oraz nazwę firmy świadczącej usługę wraz z jej adresem, numerem wpisu do KRS oraz numerami REGON i NIP. Zagadnienia wstępne zawierają także najczęściej definicje pojęć używanych w regulaminie. Warto także wyszczególnić asortyment oferowany na stronie.

 

Przykładowy początek regulaminu brzmi:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Regulamin określa zasady zakupów w sklepie …………….. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie. Regulamin prezentowany jest zawsze na stronie www……….

Sprzedającym jest ……. z siedzibą w …………………………………………….wpisaną przez Sąd Rejonowy ………………, …………
Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem
KRS …………………Spółka posiada kapitał własny w wysokości ………… PLN w całości opłacony.
Zarejestrowani pod numerem NIP: ………….., Regon: ……………. zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

BĄDŹ ZAMIENNIE
Sprzedającym jest …… dostępny pod adresem …… , prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności
Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: ………….., Regon: …………….. zwany także

§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin
jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych
w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu
niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego
na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu
Internetowego.
6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa
Sprzedaży.
15
7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem
Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny,
zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www……………………,
za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów,
zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie
i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego
rodzaju sieci urządzenia końcowego.

Jedna myśl nt. „Zagadnienia wstępne regulaminu

  1. Pingback: Jak napisać dobry regulamin sklepu internetowego? wstęp | CDB