Rodzaje kontroli wewnętrznej

Rozróżnia się następujące rodzaje kontroli:

–        kontrole systematyczne – przeprowadzane stale i równocześnie z innymi czynnościami kontrolnymi oraz kontrole okresowe dokonywane w pewnych odstępach czasu, niezależnie od prawidłowości pracy, prowadzące do ustalenia stanu i sytuacji w określonej dziedzinie,

–        kontrole pełne dotyczące całokształtu działalności danego wydziału oraz kontrole problemowe obejmujące tylko wybrane odcinki tej działalności,

–        kontrole kompletne obejmujące wszystkie operacje gospodarcze i odpowiadające im czynności, dokumenty, zapisy ewidencyjne oraz kontrole wyrywkowe obejmujące wybrane operacje, czynności i dokumenty,

–        kontrole merytoryczne prowadzone z punktu widzenia kryteriów oceny sprawności organizacji, celowości i gospodarności działania, a także kontrole formalno-prawne i rachunkowe,

–        kontrole rzeczowe dotyczące badania ilości i jakości składników majątkowych,

kontrole planowe wykonywane na podstawie ustalonego na okresy przyszłe planu kontroli oraz kontrole doraźne wynikające z bieżących potrzeb kierownictwa lub z sygnałów wskazujących na konieczność szybkiego sprawdzenia określonych dziedzin działalności

Komentarze są wyłączone.